Tồn tại và Thách thức trong quản lý Thực phẩm Chức năng hiện nay

06/02/2017 03:27

 

TỒN TẠI VÀ THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HIỆN NAY

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch VAFF


Chi tiết Tồn tại và Thách thức trong quản lý Thực phẩm Chức năng hiện nay  

Các tin khác