Đơn xin gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

14/11/2016 10:15

Đơn xin gia nhập dành cho tổ chức và cá nhân

 Mẫu: M1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***---- 

 (Dành cho Hội viên tập thể, Hội viên liên kết)  Ngày ... tháng ... năm 20...

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

(Application form for the Vietnam Association of Dietary supplement) 

 

Kính gửi: Văn phòng Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 80 đường Trần Thái Tông (nay là sô 1 đường Tôn Thất Thuyết),

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tên công ty, đơn vị (Name of company):

Địa chỉ (Address):

Số điện thoại (Phone No.):

Số Fax:

Emai:

Website:

Giấy phép kinh doanh (Business license No.):

Giám đốc hoặc người đại diện (Director):

Các sản phẩm chính và hoạt động chủ yếu (major products and business):

 Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, chúng tôi tán thành và xin gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 Mẫu: M2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***---- 

 (Dành cho Hội viên cá nhân)  Ngày ... tháng ... năm 20...

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

(Application form for the Vietnam Association of Dietary supplement)

 

Kính gửi: Văn phòng Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

Tầng 14, Cung Trí thức thành phố, số 80 đường Trần Thái Tông (nay là sô 1 đường Tôn Thất Thuyết),

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tên cá nhân (Name):

Ngày sinh (Date of birth):

Số chứng minh thư nhân dân (ID card):

Ngày cấp (issued date): ............................. Nơi cấp (by): ...........................

Nghề nghiệp (career):

Địa chỉ (address): 

Điện thoại (Phone No.):

Số fax:

Email:

 Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, tôi tán thành và xin gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các tin khác