10 Quy tắc Đạo đức trong hoạt động của VAFF

06/02/2017 04:03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

 

10 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam)

 

1.  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hiệp hội và Điều lệ của Hiệp hội.

2.  Tuyệt đối không lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại tới An ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức và thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

3. Trong mọi hoạt động của Hiệp hội phải lấy cốt lõi của vấn đề là: Trung thực - Đoàn kết - Hỗ trợ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau - Bảo vệ uy tín của Hiệp hội - Vì sự phát triển chung của ngành TPCN Việt Nam.

4. Mục tiêu của hoạt động là vì sức khỏe cộng động, TPCN cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có quyền và có cơ hội sử dụng TPCN để sống khỏe hơn, sống hạnh phúc hơn và sống thọ hơn.

5. Chiến lược hoạt động phải làm cho toàn xã hội: Hiểu đúng - Làm đúng - Dùng đúng TPCN.

6. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội là Hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi. 

7. Phương châm hoạt động của Hiệp hội là kết nối các bên.

8. Nội dung hoạt động là tạo ra nhiều sản phẩm TPCN có tính chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả cao cho người tiêu dùng.

9. Nền tảng của mọi hoạt động là khoa học, hiện đại, hội nhập và tiêu chuẩn hóa.

10.  Mỗi Hội viên là một tuyên truyền viên và thanh tra viên trong lĩnh vực TPCN, giúp cho cộng đồng ngày càng sử dụng TPCN nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là TPCN là vaccine dự phòng dịch bệnh mạn tính không lây trong thời đại đô thị hóa và công nghiệp hóa.

 

 

                                                                 TM. BCH HIỆP HỘI TPCN VIỆT NAM

                                                                    Chủ tịch

                                                                              PGS. TS Trần Đáng

 

Các tin khác